Het goedkoopste schoonmaakbedrijf
van heel Nederland
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/ of andere bedrijfsdiensten
b. Partijen:
1. Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/ of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.
2. Aannemer:
De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, in deze schoonmaakbedrijf De Gouden Bezem.
c. Werkprogramma:
een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
d. Object:
het schoon te houden gebouw, kantoor, ruimte etc.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij deze heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze algemene voorwaarden, voor partijen slecht bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming

a. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/ of eenmalige werkzaamheden.
b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/ of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
c. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de algemene voorwaarden van onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk,wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen ? niet zijnde christelijke of nationale feestdagen ? van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 Contract naleving en controle

a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteit normering- en controlesysteem constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijk tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen afspraken zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contract prijs plaatsvinden.

Artikel 10 Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen naar factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
b. Indien betaling na deze termijn geschiedt is aannemer gemachtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a. De aannemer verplicht zich, zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor alle schade, met een eigen risico van ? 250,- voor de opdrachtgever, welke door zijn personeel aan het gebouw, inventaris. personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, of ten gevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat. De maximale aansprakelijkheid bedraagt ? 455.000,- per gebeurtenis, tenzij conform lid b. van dit artikel anders is overeengekomen.
Aannemer is niet verzekerd en derhalve niet aansprakelijk te stellen voor schade aan zaken:
1) in ruimten waar(in) geautomatiseerde processen plaatsvinden
2) in computerruimten
3) in ruimten waarin laboratoriumopstellingen zijn
4) door reiniging- of conditioneringswerkzaamheden (waaronder het aanbrengen van coating) met (hoge) drukapparatuur of met chemicali?n in de open lucht.
Aannemer is bereid werkzaamheden te verrichten in bovengenoemde ruimten, echter voor risico van opdrachtgever.
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers, op een hoger bedrag dan ? 455.000.,- doch niet meer dan ? 1.250.000,- per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten daarover zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 13 Relatiebeding

a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na be?indiging daarvan, personeel van de aannemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van ?500,00 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en be?indiging

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Be?indiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
- bij opzegging door aannemer:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
- bij opzegging door opdrachtgever
1. Indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt
2. Indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand/
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard

artikel 15 Contractwisseling en werkgelegenheid

a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, AOW etc. de aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve arbeidsovereenkomst in het schoonmaak en glazenwasserbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij be?indiging ervan ? voor zover hierbij sprake is van contractwisseling ? in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een mogelijk op ??n van de beide aannemers rustende verplichting tot overname van schoonmaakpersoneel.
c. Voor zover de opdrachtgever, na be?indiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

artikel 16 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk ? ten hoogste 3 maanden ? niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.
c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode

artikel 17 Geschillen

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en be?indiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van Hoger Beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak ? en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig wanneer een van partijen verklaart dat zulks het geval is.
b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren tot het gerezen verschil.
c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak ? en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het haar opgelegde reglement.

Terms and Conditions

Regular domestic cleaning and regular office cleaning

The price for regular domestic cleaning is 8-10 per hour per cleaner and the minimum of the service is 3 hours and is subject to signing a cleaning service Agreement with All Type Cleaning .Cleaning materials and equipment can be provide by our company which will cost an extra charge for the service or customers can provide their own materials. All equipment should be safe and in full working order. It can not be definite how long it will take to do the job and that a degree of flexibility may be required.

End of Tenancy

The End of Tenancy service price do not include balconies, patios, carpet cleaning, exterior windows, walls, curtains, ceilings, emptying wardrobes, cupboards, washing up and cleaning cutlery. If customers need any of these services they are available at an extra charge. If the property is after building work the price will be increase. All Type Cleaning reserves the right to amend the initial quotation, should the client`s original requirements change.

Carpet Cleaning

The carpet cleaning service has not definite price and it depends on the area which need to be done. There is an extra charge if All Type Cleaning operatives needs to collect keys from different address. All Type Cleaning reserves the right to amend the initial quotation, should the client`s original requirement change.

One off Cleaning

All Type Cleaning reserves the right to amend the initial quotation, should the client's original requirements change. Minimum of 3 hours per cleaning visit applies. Customer agrees to provide a list of tasks and all cleaning materials and equipment needed for the required work. All cleaning equipment should be safe and in full working order. If any estimates of how long it will take our operatives to do the job required are being provided that is only an estimate based on the average time it takes to clean a home or office of similar size to the customer's, it being difficult to estimate precisely how long such tasks may take and that a degree of flexibility may be required. The customer is advised that a one-off spring cleaning may take double the length of time required for a general cleaning.

Payment.

All outstanding balances for cleaning services carried out (except regular domestic and office cleaning) are payable by cash, debit/credit card or cheque made payable to All Type Cleaning upon completion of the job on the day of the service. If paying by cheque, a cheque guarantee card is required and the customer will be responsible for all bank and legal charges resulting from a dishonoured cheque.

Cancellation

Regular domestic cleaning, office cleaning

Customer may cancel a cleaning visit/s by giving at least 24 hours advanced notice. Customer may terminate the whole service by giving two weeks advanced notice in writing and specifying the last cleaning date. Customer agrees to pay the full price of the cleaning visit if the customer cancels or changes the date/time less than 24 hours prior to the scheduled appointment. Customer agrees to pay the full price of the cleaning visit in the event of a lockout caused by our cleaners being turned away; no one home to let them in; or problem with customer's keys. If keys are provided they must open the lock without any special efforts or skills. Customer agrees to pay the full price of one cleaning visit in case of a termination of the service if the customer has given less than one week advanced notice. Customer has the right to terminate the service without giving one week advanced notice but by giving 24 hours advanced notice before or immediately after the first cleaning visit only.

End of tenancy cleaning & Carpet cleaning

Customer may cancel the scheduled cleaning job at least 24 hours prior to the agreed start time. Customer agrees to pay 40% of the quote as a cancellation fee if the customer cancels or changes the date/time less than 24 hours prior to the scheduled appointment. Customer agrees to pay 40% of the quote as a cancellation fee in the event of a lock-out cased by our cleaners being turned away; no one home to let them in; no water or power available at customer's premises; or problem with customer's keys.

One-off cleaning

Customer may cancel the scheduled cleaning job at least 24 hours prior to the agreed start time. Customer agrees to pay 75 euro cancellation fee per cleaner if the customer cancels or changes the date/time less than 24 hours prior to the scheduled appointment. Customer agrees to pay 75 euro cancellation fee per cleaner in the event of a lock-out caused by our cleaners being turned away; no one home to let them in; or problem with customer's keys. If keys are provided they must open the lock without any special efforts or skills.

Vrijblijvende offerte aanvragen?

U kunt bij ons een gratis en vrijblijvende offerte op maat aanvragen. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, en de offerte zo gepersonaliseerd mogelijk te maken, verzoeken wij u om alle velden in te vullen.

U kunt op deze pagina een vrijblijvende offerte aanvragen

Onze werkzaamheden

Extra diensten

After party cleaning

Spring clean